SMT Academy
menu

Etický kodex SMT Academy

Etický kodex SMT Academy

Platné od 11. 5. 2019

Etický kodex SMT Academy

Úvodní slovo

Společnost SMT Academy s.r.o. je soukromou společností nabízející služby a vzdělávání v oblasti mentálního tréninku, koučování a mentorinku v oblasti sportu. Spolupracovníci a školitelé vystupující pod jménem SMT Academy se zavazují dodržovat tento etický kodex a ctít tak mezinárodní zásady a standardy v oblasti spolupráce trenéra/kouče/mentora s klientem. Tento dokument vychází z mezinárodních standardů ICF (International Coaching Federation), IMCC – GCE (European Mentoring & Coaching Council – Global Code of Ethics) a vlastních etických přístupů SMT Academy.

Definice pojmů podle ICF

 1. Koučink je partnerství s klienty v jejich v myšlenkovém a tvůrčím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.
 2. Profesionální koučovací vztah existuje, pokud koučování zahrnuje dohodu (včetně smluv), která definuje odpovědnosti každé strany.
 3. Role v koučovacím vztahu: V zájmu objasnění rolí v koučovacím vztahu je často nutné rozlišovat mezi klientem a objednavatelem. Ve většině případů je klient a objednavatel jedna a tatáž osoba, a proto jsou společně označovány jako klient. Nicméně pro účely identifikace ICF tyto role definuje následujícím způsobem:
  • „Klient/Koučovaný“ je osoba, která je koučovaná.
  • „Objednavatelem/Sponzorem“ je subjekt (včetně jeho zástupců), platící a/nebo zajišťující koučovací služby, které mají být poskytnuty. Ujednání dohody o koučování by ve všech případech měly jasně stanovit práva, role a povinnosti jak pro klienta, tak pro objednavatele, pokud jsou klient a objednavatel různí lidé.
 4. Studentem je ten, kdo se zapsal do vzdělávacího programu pro kouče nebo ten, kdo pracuje se supervizorem koučů či mentorem, aby se učil koučovací proces nebo rozšířil a rozvíjel své koučovací dovednosti.
 5. Konflikt zájmů je situace, ve které má kouč značný soukromý nebo osobní zájem ovlivňovat cíl jeho oficiálních povinností jako kouče a profesionála.

Definice dalších pojmů

 1. Pokud v tomto dokumentu mluvíme o Kouči, máme tím na mysli Kouče vystupující v různých rolích kouče, mentora, trenéra nebo poradce.
 2. Role je pozice kouče, ve které v daném koučovacím vztahu a dané situaci vystupuje. Role kouče musí být jasná všem stranám koučovacího vztahu v každém momentu koučovacího procesu.
 3. Koučovací vztah, případně koučovací proces, se stejně jako v bodě 1) může týkat procesu koučování, mentorování, trenérství nebo poradenství.

Vystupování kouče jménem SMT Academy

 1. Kouč se v profesionálním koučovacím vztahu vždy řídí tímto etickým kodexem, ve speciálních situacích se snaží najít východisko přijatelné pro všechny zúčastněné.
 2. Kouč dbá na dodržování tohoto etického kodexu a nečiní nic, co by mohlo poškodit klienta, objednavatele nebo SMT Academy s.r.o.
 3. Při koučování se kouč vyhýbá jakékoli diskriminaci rasy, pohlaví, věku, národnosti, pohlavní orientace, náboženství, zdravotního postižení, výkonnostní úrovně, sociálních poměrů, popularity sportu nebo diskriminaci v rámci práce s jednotlivcem v týmu.
 4. Kouč vždy jedná jasně, srozumitelně a pravdivě. To se týká i jeho veřejné prezentace.
 5. Kouč je vždy řádně psychicky i fyzicky připraven na dané koučování. Pokud by měl být jeho stavem profesionální přístup ke koučovanému negativně ovlivněn, je kouč povinen svůj stav vyhodnotit a přizpůsobit tomu koučovací proces.
 6. Kouč je povinen uchovávat všechny záznamy z koučovacích procesů, o koučovacím vztahu, o kontraktu nebo o dalších důvěrných informacích, na bezpečném místě a v souladu s aktuálními právními normami. Žádné z těchto materiálů nesmí být uveřejněny bez výslovného souhlasu koučovaného.
 7. Kouč je vždy povinen informovat klienta / objednavatele o průběhu koučování, finančních podmínkách, způsobů komunikace a zachování mlčenlivosti. Klient / Objednavatel musí být před zahájením koučování s těmito podmínkami jasně srozuměn.

Střet zájmů

 1. Kouč udělá maximum pro to, aby se vyhnul jakýmkoli střetům zájmů, a to jak pracovních, tak osobních.
 2. Kouč i Klient jsou povinni takový střet zájmů otevřeně komunikovat a dojít ke společnému rozhodnutí, jak dále postupovat.
 3. Pokud to koučovací vztah vyžaduje, musí se obě strany informovat o podstatných aspektech obchodních vztahů, které s koučovacím procesem mohou souviset.

Profesionální koučovací vztah dle SMT Academy

 1. Každý potenciální klient má přístup na oficiální stránky SMT Academy www.smtacademy.cz, kde najde všechny potřebné informace o nabízených službách.
 2. Pokud by měl potenciální klient jakýkoli pocit, že není dostatečně informován o nabízených službách nebo produktech SMT Academy, je povinen si tyto informace zajistit před vstupem do koučovacího vztahu s některým z našich koučů / trenérů / mentorů.
 3. Při úvodním setkání, případně během první komunikace, kouče a klienta, dojde k vyjasnění cílů, očekávání, přístupů, plánovaných metod, finančních ujednání, možných přínosů a limitů, právních náležitostí a formalitám dohody.
 4. Každý kouč a klient mezi sebou uzavřou dohodu, která zahrnuje všechny podstatné náležitosti poskytovaných služeb.
 5. Před, během i po koučovacím vztahu, je kouč i klient povinen zachovávat si profesionální odstup od hlubších osobních a intimních vztahů. Zásadou je takové situace vždy otevřeně komunikovat a přizpůsobit, nebo případně ukončit koučovací vztah. Kouč i klient se v každý moment spolupráce musí nacházet v pro ně bezpečném a komfortním prostředí.
 6. Pokud se koučovací proces ubírá jiným směrem, než který by oběma stranám vyhovoval, nebo který by porušoval vzájemnou dohodu, je třeba takovou situaci otevřeně komunikovat a přizpůsobit vzájemnou spolupráci, případně spolupráci ukončit.
 7. Kouč je povinen přistupovat ke koučování profesionálně a v případě, že rozpozná potřebu klienta využít jiný formát služeb nebo využívaných metod, doporučí nebo nasměruje klienta na jiného kouče, případně jiného poskytovatele odborných služeb.
 8. Každý koučovací vztah vždy respektuje vzájemnou dohodu mezi koučem a klientem, případně objednatelem, a to až do ukončení vzájemné spolupráce.
 9. Po ukončení spolupráce je kouč povinen zajistit a zabezpečit podklady a dokumentaci pro případné budoucí vyžádání od klienta. Tato dokumentace nesmí být přístupná žádné jiné osobě a musí být uložena na bezpečném místě.

Veřejné vystupování a reklama

 1. Kouč je povinen zachovat mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce mezi koučem a klientem, případně objednatelem.
 2. Kouč SMT Academy nebude veřejně uvádět jména, fotografie ani jiné informace o svých klientech, pokud to od klienta nebylo výslovně povoleno či vyžádáno.
 3. Kouč SMT Academy ctí právo klienta na soukromí a všechny kroky, které by mohly jakýmkoli způsobem ovlivnit život nebo okolí koučovaného, musí být s klientem předem konzultovány a odsouhlaseny.