SMT Academy
menu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Platné od 19. 7. 2019

GDPR SMT Academy

Správci informací:

SMT Academy s.r.o. a Outdoor Development s.r.o,

Sídla:

U Libeňského pivovaru 1140/17, 180 00, Praha 8 (totožná u Outdoor Development s.r.o.)

Identifikační číslo:

07557612 a 24740861

DIČ:

CZ07557612 a CZ24740861

 

SPRÁVA INFORMACÍ

Vážená paní, Vážený pane,

přicházíte k nám jako klient, případně potenciální klient, nebo partner, který s námi spolupracuje nebo spolupracovat bude. O Vám poskytovaných službách jste podrobně informován na internetových stránkách www.smtacademy.cz. V případě spolupráce získáte všechny potřebné informace o postupu a poskytování služeb u konkrétní osoby, se kterou na straně SMT Academy s.r.o. jednáte.

V průběhu naší spolupráce nám poskytujete celou řadu informací a osobních údajů. Tyto informace nám vždy poskytujete dobrovolně a za účelem dosažení požadovaného výsledku naší spolupráce. Se všemi těmito informacemi nakládáme velmi citlivě a snažíme se o maximální zabezpečení jejich uložení, a to v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami a Etickým kodexem.

Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“), které zavádí novou právní úpravu ochrany osobních údajů.

S ohledem na Vaše postavení klienta nebo partnera, jste podle právní úpravy GDPR, vůči shora označeným osobám správců v postavení subjektů údajů, který správci poskytl údaje o vaší osobě, které jsou podle GDPR považovány za zvláštní kategorii citlivých údajů.

Abychom dostáli povinnostem při řádném poskytování našich služeb, zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě, dokumentaci naší spolupráce, spravujeme naše komunikační kanály a vše potřebné údaje pro naše vzájemné smluvní a finanční povinnosti. V této souvislosti vás na základě GDPR nyní informujeme o zásadních právních povinnostech.

Dle čl. 13. odst. 1) GDPR Vám předkládáme následující informace

 1. Správcem Vašich osobních údajů jsou výše zmíněné společnosti SMT Academy s.r.o. a Outdoor Development s.r.o.
 2. Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. S Vašimi dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na [email protected]
 3. Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb SMT Academy.
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Protože jsme ale současně i školící a vzdělávací středisko, údaje některých klientů mohou být anonymizovány a následně využity pro potřeby školení, na kurzech nebo jiných prezentacích.
 5. Někdy Vaše osobní údaje předáváme i třetím osobám. Děje se tak v případech, kdy nám takovou povinnost ukládá právní předpis nebo v případech, kdy pro poskytování našich služeb využíváme externích pracovníků, zprostředkovatelů nebo elektronických služeb. Příjemci těchto informací mohou být:
  1. Orgány státní správy, kterým je svěřena působnost v oblasti námi poskytovaných služeb
  2. Osoby, které se podílejí, zajišťují nebo zprostředkovávají naše služby, například školitelé, techničtí pracovníci, apod.
  3. Další osoby, kterým je právním předpisem, smlouvou nebo dokumentem, dáno oprávnění nahlížet do Vaší dokumentace.
 6. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do států mimo EU nebo do jiných mezinárodních organizací.
 7. Elektronické poskytování služeb nese svá specifika, která vyžadují efektivní sběr osobních informací za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb. Pro tyto účely nám udělujete souhlas:
  1. Zpracování Vašich audiovizuálních záznamů pro potřeby poskytování našich služeb.
  2. Záznamy komunikace a textu v rámci naší spolupráce.
  3. Povolení sběru souborů Cookies pro efektivní analýzy, statistiky a nabídky našich služeb pro Vás.

Dle čl. 13 odst. 2) GDPR Vám dále sdělujeme, že

 1. Vaše údaje budeme ukládat po dobu stanovenou právními předpisy. Tato lhůta je v současnosti stanovena různě, převážně na dobu deseti let od našeho posledního kontaktu. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a mohou být prodlouženy.
 2. V případě potřeby a bez výslovného nesouhlasu klienta nebo partnera můžeme Vaše osobní informace pro potřeby vedení společnosti (např. účetnictví, statistiky, analýzy, atp.) uschovat i po dobu delší než 10 let.
 3. Máte právo na:
  1. Přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu, avšak pouze pokud se nejedná o faktická data z naší spolupráce, jejichž uchovávání beze změn nám ukládá zákon, nebo to vyžaduje naše budoucí spolupráce.
  2. Výmaz Vašich osobních údajů, pokud nám jinak jejich shromažďování neukládá právní předpis.
  3. Omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud je to v souladu s právními předpisy.
  4. Vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
  5. Přenesitelnost Vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém ji zákon umožňuje.
 4. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě Vašeho předchozího souhlasu, nýbrž ke splnění zákonné povinnosti správce a v rozsahu, v jakém jsou právními a interními předpisy správci uloženy povinnosti Vaše data zpracovávat a nemáte tak možnost odvolání souhlasu.
 5. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Zpracování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem, nebo požadavkem správce údajů, a máte tedy povinnost Vaše osobní údaje správci poskytnout. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost Vám poskytnout jakékoli služby SMT Academy.
 7. Současně si vás dovolujeme upozornit, že nesete plnou odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých osobních údajů. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky nesplnění této povinnosti.
 8. Vaše práva a povinnosti nejsou žádným způsoben závislá na strojovém posuzování nebo hodnocení Vašich osobních údajů.
 9. Pokud máte jakékoli pochybnosti o narušení nebo nedodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů, jste povinni nás o této skutečnosti neprodleně informovat, abychom mohli zjednat okamžitou nápravu.