SMT Academy
menu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 19. 7. 2019

Obchodní podmínky SMT Academy

Obchodní firma:

SMT Academy, s.r.o.

Sídlo:

U Libeňského pivovaru 1140/17, 180 00, Praha 8

Identifikační číslo:

07557612

DIČ:

CZ07557612

OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání, mentálního tréninku, pořádání akcí a školení, nebo realizaci dalšího doplňkového vzdělávání.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele a Uživatele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
 3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek.

VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Klientem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní produkty mentálního tréninku.
 2. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní nebo osobně zástupci SMT Academy je realizace rozvoje, vzdělávání a vzdělávacích materiálů v oblasti mentálního tréninku.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Klient provádí objednávku služeb vyplněním formuláře na webovém rozhraní.
 2. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
 3. Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany SMT Academy.
 4. Smluvní vztah mezi SMT Academy a Klientem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky, nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
 5. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Klient při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí Klient sám.
 6. V případě objednání služeb pravidelného charakteru souhlasí klient s automatickým vydáváním objednávek v periodicitě uvedené u konkrétního produktu na našem webovém rozhraní.
 7. Klient může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Klient má možnost zaplatit cenu za službu SMT Academy způsoby uvedenými na webovém rozhraní nebo při osobním setkání během poskytování služeb mentálního tréninku, a to buď bezhotovostním převodem na účet SMT Academy, nebo platbou v hotovosti pověřenému zástupci SMT Academy.
 2. Cena služby je splatná do 8 pracovních dnů od akceptace objednávky zasláním emailu ze strany SMT Academy, nejpozději však do prvního dne realizace služby.
 3. Klient má právo do 8 pracovních dnů od objednání služby od této smlouvy odstoupit.
 4. V případě objednání produktů pravidelného charakteru mohou být platby strhávány automaticky na základě automaticky vystavených objednávek.
 5. Trvání této smlouvy a z ní vyplývajících závazků je dána informacemi na objednávce a Dohodou mezi Klientem a Koučem, případně SMT Academy.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Klient se může v případě nespokojenosti s poskytováním služeb kdykoli obrátit na SMT Academy prostřednictvím aktuálních Kontaktů uvedených na internetových stránkách SMT Academy.
 2. Každý případ reklamace služeb SMT Academy bude posuzován vedením společnosti individuálně. Klient je vždy povinen SMT Academy informovat o všech skutečnostech důvodů reklamace.
 3. V případě spolupráce s našimi lektory je možné reklamaci uplatnit jen a pouze po alespoň jednom využití služby SWAP.
 4. Reklamaci není možné uplatnit v případech, kdy byla služba ze strany SMT Academy poskytnuta v plném rozsahu. Zejména u koučovacích sezení je službou proces sezení Kouče a Klientem, nikoli výsledek daného sezení, za které je odpovědný Klient.
 5. O výsledku vyřízení stížnosti / reklamace bude Klient informován telefonicky nebo emailem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 8 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby SMT Academy.
 3. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

USTANOVENÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK VE VZTAHU KE KLIENTOVI – KOUČOVANÉMU

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI

 1. SMT Academy bude poskytovat koučinkové sezení prostřednictvím kouče.
 2. SMT Academy bude poskytovat koučování, které je profesionálním klientským vztahem, jehož cílem je usnadnit vytváření a rozvoj osobních, profesních nebo obchodních cílů a rozvíjet a provádět strategii / plán pro dosažení těchto cílů.
 3. E-maily jsou mezi sezeními vítány, chcete-li se podělit o úspěch, máte urgentní otázky nebo problém.

ZÁVAZEK KLIENTA

 1. Souhlasíte, že SMT Academy zaplatíte Poplatky stanovené v této Smlouvě a na faktuře.
 2. Souhlasíte, že zavoláte nebo se setkáte s koučem ve stanovené době.
 3. Souhlasíte s tím, že budete čestní a otevření, že budete věřit sami sobě, a že od tohoto okamžiku budete mít odhodlání a pozitivní přístup ke koučovacím sezení. Jste skutečně odhodláni ke změně a souhlasíte s převzetím odpovědnosti za svůj život, rozhodnutí a jednání.

KOUČOVÁNÍ

 1. Do této smlouvy vstupujete s plným vědomím, že jste výhradně zodpovědní za vytváření vlastních výsledků. Chápete, že dosažení vašich cílů (v celku nebo v části) nelze zaručit, a že SMT Academy neposkytuje žádné záruky.
 2. Uvědomujete si, že koučování není poradenství, psychoterapie, psychoanalýza nebo jakákoli jiná forma léčby či léčby duševního zdraví, ani není používána jako náhrada za odborné poradenství právními, zdravotnickými, finančními, obchodními nebo jinými kvalifikovanými odborníky.
 3. V případě potřeby budete hledat nezávislé odborné poradenství v oblastech uvedených v bodě 5.2 a vy chápete, že veškerá rozhodnutí a činnosti v těchto oblastech jsou výhradně na vás.

VÁŠ PROGRAM

 1. Program sezení patří Vám. Pokud sezení nesměřuje ve směru, kterým byste chtěli, pokud kouč někdy řekne něco, s čím se necítíte dobře, nebo pokud máte zájem změnit témata nebo formát sezení, tak budete okamžitě kouče informovat.

ETIKA A DŮVĚRNOST

 1. SMT Academy se řídí vlastním Etickým kodexem poskytovaných služeb. Najdete ho v uvítacím balíčku nebo ho obdržíte od vašeho kouče. Pokud jste z nějakého důvodu ještě neobdrželi kopii našeho Etického kodexu a chtěli byste ho vidět, požádejte o to vašeho kouče.
 2. Veškeré poznámky, které kouč učiní během sezení s vámi nebo o vás, jsou důvěrné.
 3. Kouč nepoužije nebo nezveřejní informace, které s ním sdílíte během vašeho sezení, s výjimkou případů, kdy mu to bude povoleno nebo jak to vyžaduje zákon.
 4. Berete na vědomí, že společnost může anonymně sdílet všeobecné informace pro účely vzdělávání, školení nebo konzultací s ostatními odborníky v koučování. Vaše identita a veškeré informace, které by mohly vést k vaší identifikaci, zůstanou zcela důvěrné.
 5. Na základě našeho oprávněného zájmu si Vám dovolíme posílat nabídky našich vzdělávacích akcí a související informace – obchodní sdělení. Nepřejete-li si tyto nabídky dostávat, sdělte nám to, prosím, na kancelar@smtacademy.cz. Ve sdělení uveďte Vaše jméno, případně název Vaší firmy a Vaši e-mailovou adresu. Pokud hned nevzneste námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, tak tuto možnost budete mít v každém obdrženém obchodním sdělení.

ORGANIZACE SEZENÍ

 1. Sezení může být odmítnuto, pokud nebyla provedena platba podle této Smlouvy.
 2. Tam, kde je nutné, abyste vy nebo kouč znovu naplánovali sezení, bude to provedeno telefonicky nejméně 48 hodin před plánovaným sezením.
 3. Za zmeškané sezení může být účtován standardní poplatek v souladu s touto smlouvou. Za výjimečných okolností dle uvážení kouče může být poplatek upraven.
 4. Pokud dorazíte pozdě na relaci, relace bude dokončena v naplánovaném čase.

UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Vy nebo SMT Academy můžete tuto Smlouvu zrušit písemně (e-mailem nebo dopisem) s výpovědní lhůtou nejméně 7 dní předem. V případě, že dlužíte SMT Academy peníze v okamžiku zrušení, bude plná platba splatná v okamžiku zrušení.
 2. Pokud by tato Smlouva byla zrušena dříve, než byly poskytnuty všechny sjednaná sezení, za která jste zaplatili, SMT Academy vám vrátí odpovídající část plateb, které jste zaplatili, ale které SMT Academy neposkytla (dle sjednané ceny výše).
 3. Při zániku této Smlouvy zanikají i veškeré povinnosti SMT Academy vůči vám v souvislosti s koučováním.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že budete cítit duševní, fyzické nebo emocionální potíže (nebo související onemocnění nebo stav), o kterých se domníváte, že jsou přímo či nepřímo spojeny s koučovacími sezeními, nebude SMT Academy nést žádnou odpovědnost za ztrátu nebo náklady, které vám vznikly (nebo jakákoli osoba, která s vámi souvisí). Odškodníte SMT Academy v případě jakéhokoli takového nároku.
 2. S výjimkou výslovně domluvených případů v této Smlouvě, SMT Academy vůči vám nenese žádnou další odpovědnost nebo ručení. Tato Smlouva uvádí celou dohodu a porozumění mezi vámi a SMT Academy týkající se záležitostí uvedených v této Smlouvě a ve vaší spolupráci s SMT Academy.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.